Φίλτρα αναζήτησης
Υλοποίηση
Ποσοστά επί των διαμορφωθέντων ποσών.
σε συνεργασία με το τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Θεσσαλονίκης
* Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τα δεδομένα που προβάλλονται σε αυτήν την ιστοσελίδα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης.